Denominació Social: De de Dona SCP

Domicili Social: Avinguda Diagonal 145-6B, 08018 Barcelona
NIF: J-67425504
E-mail: hola@bumbobarcelona.cat o hola@bumbobarcelona.com
Nom del domini: https://bumbobarcelona.cathttps://bumbobarcelona.com

De conformitat amb l’article 12 del Reglament Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, De de Dona SCP informa a tots els usuaris que faciliten o vulguin facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals seran tractades per part de De de Dona SCP per realitzar les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, sempre que s’hagi autoritzat prèviament. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per, De de Dona SCP, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de De de Dona SCP, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de De de Dona SCP.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari a De de Dona SCP
  • Enviament de la newsletter a aquells usuaris que s’hagin subscrit.

De de Dona SCP informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’anés a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Mitjançant la cumplimentació i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de De de Dona SCP. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de De de Dona SCP són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, De de Dona SCP no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats. De de Dona SCP garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

  1. E-Mail: hola@bumbobarcelona,cathola@bumbobarcelona.com
  2. Correu Postal: Avinguda Diagonal 145-6B, 08018 Barcelona
  3. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: hola@bumbobarcelona.cat o hola@bumbobarcelona.com

De la mateixa manera, De de Dona SCP ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

SEGURETAT

De de Dona SCP utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de De de Dona SCP. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ( «hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits/o organisme de De de Dona SCP, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per De de Dona SCP. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular, i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de De de Dona SCP l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, i recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de De de Dona SCP.

Els continguts subministrats per De de Dona SCP estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de De de Dona SCP o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, De de Dona SCP no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant De de Dona SCP tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs a De de Dona SCP, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

De de Dona SCP ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, De de Dona SCP no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, complerta, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. De de Dona SCP declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

De de Dona SCP es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas De de Dona SCP, les seves sucursals i/o centres adscrits, els seus directors i/o empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquesta política de privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.